Wybrany artykuły

Nowoczesna reklama

GoodSolutions to poznańska agencja reklamowa, która od siedmiu lat istnieje na rynku usługowym. Przez cały czas swojego istnienia nieprzerwanie działa i zdobywa potrzebne doświadczenie. Zespól profesjonalistów specjalizuje się w reklamie internetowej. Wchodząc na stronę http://www.goodsolutions.pl/ można zapoznać się z bogatym portfolio. Przez 7 lat istnienia GoodSolutions wykonało prawie 200 projektów i nawiązało współpracę z ponad 250 klientami, którzy pochodzą z rozmaitych branż.

Aby transport ręczny był bezpieczny

narzędziaBranża przemysłowa nieustannie się rozwija, dlatego też nikogo nie dziwi już regularne opracowywanie nowych technologii produkcji oraz wprowadzanie w przestrzeń fabryk, hal i zakładów pracy wszelkiego typu urządzeń oraz akcesoriów, które docelowo mają znaleźć przełożenie w poprawie jakości pracy, zwiększeniu efektywności działań oraz znacznym odciążeniu pojedynczych pracowników. Od dawna zauważono bowiem, że wypoczęty pracownik jest znacznie bardziej sprawny, pracuje szybciej i chętniej, przez co zdecydowanie poprawia się produkcyjność poszczególnych fabryk.

 Od wielu lat wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia tworzone są i konstruowane w oparciu o dorobek ergonomii ? nauki o pracy, czyli dyscypliny naukowej badającej możliwości psychofizyczne człowieka oraz tworzeniem warunków pracy, które byłyby do nich dopasowane. Głównym celem ergonomii jest poprawianie warunków pracy w taki sposób, aby relacja pomiędzy człowiekiem i maszyną była jak najbardziej płynna i sprawna. W tym celu konstruktorzy, inżynierowie, lekarze i fizjoterapeuci robią wszystko, aby zminimalizować pojawianie się chorób zawodowych, takich jak przeciążenia organizmu, przemęczenia, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego czy też mięśniowego. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna korzysta z dorobku wielu dziedzin, spośród których najważniejszymi są psychologia pracy, socjologia, fizjologia, higiena, medycyna, materiałoznawstwo czy też budowa maszyn. Podobnie jak celem ergonomii jest polepszanie warunków pracy człowieka, tak automatyki przemysłowej stworzenie takich akcesoriów i urządzeń, dzięki którym ryzyko wypadków na terenie zakładu pracy będzie zminimalizowane. Aby zatem transport ręczny mógł być efektywny i bezpieczny, warunki pracy powinny być na tyle komfortowe, aby pracownik nie eksploatował nadmiernie swojego ciała. Powinien być więc od odpowiednio przeszkolony, wiedzieć jaka jest specyfika jego stanowiska oraz jakie są jego indywidualne możliwości i oczekiwania. Bardzo ważne jest oczywiście to, by pracownik umiejętnie posługiwał się sprzętem na jego stanowisku pracy. W tym celu przeprowadza się ciekawe i cenne pod względem bezpieczeństwa szkolenia. Jeśli w pracy pojawia się nowy sprzęt, kolejne szkolenie jest jak najbardziej potrzebne.

Ze względu na to, że automatyczny transport ręczny pociąga za sobą wysokie ryzyko uszkodzeń ciała oraz przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, twórcy urządzeń i maszyn ? zgodnie z wszelkimi normami bhp ? zapewniają dostęp do sprzętu pomocniczego, który byłby w sposób odpowiedni dobrany zarówno do wielkości i masy, jak i rodzaju przemieszczanego ciężaru i jednocześnie zapewniałby bezpieczne i dogodne warunki pracy. Najczęściej stosowanymi są oczywiście wózki na kołach, które są w stanie przewozić materiał o ciężarze dochodzącym do nawet czterystu pięćdziesięciu kilo. Wózki są konstruowane też w taki sposób, aby wprowadzenie ich w ruch nie wymagało włożenia w czynność zwiększonej ilości energii. Łagodny ruch wymaga niewielkiej siły, w przeciwieństwie do prób szarpania czy gwałtownego popychania wózka. Żeby więc praca przebiegała w sposób prawidłowy, pracownik musi być dobrze przeszkolony i wiedzieć w jaki sposób obsługiwać dany sprzęt, aby jego bezpieczeństwo oraz wydajność były zawsze na najwyższym poziomie.

Transport ręczny obwarowany jest zatem surowymi zasadami bhp, których nieprzestrzeganie może pociągać za sobą surowe konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za sprawne obsługiwanie urządzeń oraz narzędzi pomocniczych leży nie tylko po stronie pracownika, ale i samego pracodawcy, dlatego i jeden i drugi powinni być dobrze poinformowani i przestrzegać prawnych obostrzeń. Jedną z podstawowych wytycznych jest konieczność utrzymania posiadanego przez siebie sprzętu w stanie sprawności technicznej, trudno sobie bowiem wyobrazić, aby jakikolwiek pracownik by w stanie przenosić czy też przewozić ciężkie materiały za pomocą wózka z ułamaną osią czy niesprawnym kołem. Dodatkowo też istnieje konieczność szczegółowej kontroli fizycznego obciążenia, czyli masy przemieszczanej oraz siły niezbędnej do przemieszczania pracowników na każdym etapie procesu transportowego. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby którykolwiek z pracowników był w stanie przewozić ciężar kilkunastokrotnie przekraczający jego własną masę lub też możliwości samego wózka transportowego. Wspomnieni już wcześniej pracodawcy także posiadają określone wymogi, których powinni się surowo trzymać. Po ich stronie leży przede wszystkim kwestia edukacyjna, czyli szkolenie pracowników zarówno w kwestii zasad bhp, prawidłowego sposobu wykonywania ręcznych prac transportowych oraz jego trybu, który jest określony w odrębnych przepisach. Dodatkowo też każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji dotyczących przenoszonego przez nich materiału, towaru lub pojedynczego przedmiotu, a zwłaszcza jego masy, specyfikacji i środka ciężkości, ponieważ żaden z pracowników nie powinien transportować towaru, o którym nic nie wie. Wzrasta przez to ryzyko nieświadomego naruszenia struktury produktu lub materiału, który może być przecież żrący czy toksyczny. Informacja dotycząca środka ciężkości jest ważna głównie dlatego, że bardzo często masa przenoszonego towaru jest rozłożona w sposób nierównomierny. Pracownik powinien więc wiedzieć w jaki sposób operować wykorzystywanym przez siebie urządzeniem, aby transport ręczny był maksymalnie sprawny i nie eksploatował ludzkiego organizmu. Po stronie pracodawcy leży także obowiązek informowania wszystkich swoich pracowników o wymaganiach ergonomicznych oraz poziomu ryzyka pracy zawodowej. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby pracownik wykonywał określoną czynność nie będąc świadomym, czy może być ona dla niego szkodliwa lub też czego ewentualnie mógłby się po niej spodziewać. W wielu przypadkach nieumiejętnie przeprowadzany transport ręczny może zakończyć się urazami, zwłaszcza urazami kręgosłupa. Pracodawca powinien więc zorganizować prace ręczne w taki sposób, aby pracownicy mieli odpowiednio długie przerwy na odpoczynek, a ich wysiłek fizyczny był ograniczony, mieli możliwość ograniczenia ryzyka powstania urazów układu mięśniowo-szkieletowego, a także przeprowadzany przez nich transport ręczny dotyczył jak najkrótszych odległości.ergonomia pracy

Aby w zakładzie pracy wszystko funkcjonowało należycie, pracodawca powinien dokładnie znać podstawowe wytyczne ergonomii i organizować pracę w taki sposób, aby pracownicy działali sprawnie i efektywnie.